Leveringsvoorwaarden

Terms & conditions Roverstudio (only in Dutch).
Algemene Voorwaarden  Roverstudio:

Artikel 1           Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Roverstudio jegens opdrachtgever optreedt als partij die diensten doet verrichten.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing met de uitdrukkelijke uitsluiting van voorwaarden van derden. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Roverstudio zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).
 • Afwijking van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

 

Artikel 2           Aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen van Roverstudio zijn vrijblijvend tenzij uit de aanbieding het tegendeel blijkt.
 • De inhoud van alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgesteld. De betreffende gegevens zijn aan wijziging onderhevig en binden Roverstudio slechts, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Roverstudio is bevestigd.
 • De aanbiedingen zijn gebaseerd op de op het moment van de aanbieding door de opdrachtgever verstrekte informatie.

 

Artikel 3           Totstandkoming van de overeenkomst

 • Indien een schriftelijke order door de opdrachtgever wordt geplaatst naar aanleiding van een aanbieding van Roverstudio dan komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de order door Roverstudio wordt ontvangen.
 • De ondertekende offerte Roverstudio geldt als schriftelijke order.
 • Gaat aan een schriftelijke order van de opdrachtgever geen aanbieding van Roverstudio vooraf of volgt een order op een vrijblijvende aanbieding van Roverstudio dan komt de overeenkomst tot stand op het moment dat, hetzij de schriftelijke of digitale orderbevestiging door Roverstudio wordt verzonden, hetzij een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de opdracht.
 • Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Roverstudio slechts indien deze door Roverstudio schriftelijk of digitaal zijn bevestigd.

 

Artikel 4           Diensten

 • Roverstudio spant zich in de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving uit te voeren. Roverstudio garandeert continuïteit in de dienstverlening. Roverstudio draagt zorg voor vervanging indien uitvoerend personeel verhinderd is de opdracht uit te voeren, behoudens in geval van overmacht.
 • Onder overmacht wordt onder andere expliciet inbegrepen het gebrekkig functioneren van servers, programmatuur, netspanning, en telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen.
 • Op de te verrichten werkzaamheden zijn de Nederlandse juridische en fiscale regels van toepassing, tenzij anders is overeengekomen.
 • Roverstudio is bevoegd om bij uitvoering van een overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten, na schriftelijke goedkeuring door de opdrachtgever, aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend. Roverstudio behoudt hierbij de eindverantwoordelijkheid.
 • Alle gevolgen van onjuiste, onvolledige of niet tijdige informatie door de opdrachtgever verstrekt ten aanzien van de omstandigheden waaronder de gespecificeerde eisen van de opdrachtgever gerealiseerd moeten worden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 5           Annulering gemaakte afspraken

 • Gemaakte afspraken voor projecten dienen, indien noodzakelijk, minimaal 24 uur vóór de datum van de afspraak geannuleerd te worden.
 • De afspraken die niet tijdig zijn geannuleerd zullen volledig in rekening worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 6           Verplichtingen opdrachtgever

 • Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en Roverstudio al datgene dat daartoe benodigd is tijdig ter beschikking te stellen.
 • Opdrachtgever staat in voor de juistheid van mondelinge of telefonische informatie, of verzoeken tot opdrachten.

 

Artikel 7           Prijzen en tarieven

7.1       De prijzen en tarieven luiden in Euro’s, excl. BTW.

7.2       Indien na het verzenden van de aanbieding c.q. na de totstandkoming van de overeenkomst, één of meer van de prijsbepalende factoren zoals loonkosten, heffingen, belastingen e.d. stijgen heeft Roverstudio het recht de prijzen en tarieven dienovereenkomstig aan te passen.

7.3       Roverstudio geeft opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis van  de overeenkomstig het voorgaande aangepaste prijzen en tarieven.

7.4       De tarieven worden jaarlijks geindexeerd conform opgave van het CBS, categorie ‘Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische diensten’.

7.6       Een ontbinding op grond van het voorgaande geeft geen der partijen recht op vergoeding van enigerlei schade.

 

Artikel 8           Betaling

 • Betaling vindt plaats bij van de werkzaamheden. Facturen worden bij voorkeur digitaal aangeleverd bij de opdrachtgever, 50 % bij aanvang van de werkzaamheden, 50% na uitvoering van het project.
 • De betalingstermijn die Roverstudio hanteert is 14 dagen na het versturen van poststempel (eind)factuur. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist en is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim.
 • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Roverstudio moet maken tot verhaal van haar vordering(en) op de opdrachtgever, zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 9           Aansprakelijkheid

9.1       Roverstudio is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van de opdrachtgever of derden indien en voorzover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door of namens Roverstudio.

9.2       De aansprakelijkheid van Roverstudio overeenkomstig het voorgaande lid is beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor Roverstudio aan opdrachtgever heeft gefactureerdin het kader van de betreffende opdracht.

 

Artikel 10         Beëindiging van de overeenkomst

10.1     Beide partijen zijn naast de in de overeenkomst genoemde gevallen gerechtigd om in de navolgende gevallen onmiddellijk de overeenkomst tussentijds te beëindigen, zonder dat de andere partij aanspraak heeft op een (aanvullende) vergoeding:

 1. indien Roverstudio en/of opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren
 2. indien Roverstudio en/of opdrachtgever handelt in strijd met deze overeenkomst of in strijd handelt met de (redelijke) belangen van opdrachtgever en/óf Roverstudio;
 3. indien een van partijen in het algemeen enige bepaling uit deze overeenkomst niet (volledig) nakomt na daartoe in gebreke te zijn gesteld;

 

10.2     Indien opdrachtgever deze overeenkomst zelf voortijdig beëindigt of doet beëindigen vanwege een andere dan hierboven genoemde reden of zonder (opgave van een) deugdelijke reden, is opdrachtgever aan Roverstudio een vergoeding verschuldigd ter hoogte van tenminste het totaalbedrag dat Roverstudio bij nakoming door opdrachtgever als vergoeding zou hebben ontvangen.

 

 

Artikel 11         Geheimhouding

11.1     Roverstudio zal alle informatie verkregen van opdrachtgever vertrouwelijk behandelen en er voor zorgdragen dat deze niet door derden kan worden ingezien.

11.2     Roverstudio zal vorengenoemde geheimhoudingsverplichting opleggen aan al haar personeel en alle overige bij de uitvoering van de diensten ingeschakelde derden.

 

Artikel 12         Informatiebeheer

12.1     Op alle persoonsgegevens, welke deel uitmaken van de administratie van Roverstudio, rust geheimhoudingsplicht van de kant van Roverstudio.

 

Artikel 13         Intellectuele eigendom

13.1     Met betrekking tot de door of namens Roverstudio geleverde producten en diensten berust het auteursrecht bij Roverstudio.

13.2     Roverstudio mag, met inachtneming van lid 1 van dit artikel, publiceren over de in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden.

 

Artikel 14         Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1     Op alle door Roverstudio en opdrachtgever gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

14.2     Alle geschillen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.

Advertentie